اگر در اینستاگرام با خطای

Sorry, something went wrong creating your account. Please try again soon. 

مواجه شدید، بدانید که طبق پاسخ در سایت Quara  این خطا به این دلیل رخ می دهد که شما از یک دستگاه 5 اکانت اینستاگرام ساخته اید و دیگر نمی توانید از یک دستگاه بیش از این تعداد کاربر بسازید. برای حل مشکل می توانید از یک دستگاه دیگر مثلا یک موبایل دیگر، یک کامپیوتر دیگر و حتی کامپیوتر دوستان و خانواده استفاده کنید.