در این مقاله نحوه ریدایرکت کردن دامنه http://www.example.com و https://www.example.com  و http:// example.com  به دامنه https://example.com توضیح داده شده است.  در واقع به کمک این آموزش آدرس های http را به https و دارای www را به non-www تبدیل می کنید.